+27(0) 86 122 8467

Latest News

Agri-HR-Summit-Media-launch
2 Aug 2019

MEDIA RELEASE: PERITUM AGRI-HR SUMMIT 2019 – 21 & 22 August

The future is now!

Some of South Africa’s top business minds, as well as four internationally recognized speakers, will visit Bloemfontein in August 2019 to share their knowledge with human resource management teams from across the country. The focus of the congress is on the workforce of the future and trendy people management practices.

On 21 and 22 August 2019, the Peritum Agri Institute will host the Peritum Agri-HR Summit in the city. High on the agenda are themes such as effective ways to drive millennials in the workplace; intelligent remuneration for the future in agriculture and global trends in training and development – a theme highlighted powerfully by a speaker from the AERES University in Europe, international program partner of the Peritum Agri Institute.

Business leaders in the industry who will be speaking will also focus on how to attract new talent and become ‘talent-irresistible’, the importance of HR Intel and also the cultivation of leaders and a particular leadership culture. On the second day of the congress, a dynamic program for farm leaders and farmers will be launched.

Well-known speakers at the summit include Warwick Bloom, Jahni de Villiers, Wandile Sihlobo and Dr. Adri Drotskie, as well as internationally acclaimed guest speakers, Graeme Codrington, Aamir Suleman, Nicky Sheridan and Tim Menger.

The summit provides an opportunity to involve managers, businesses and institutions in the agri-value chain in designing the future of Human Resource Management in agriculture. Farmers and farm managers, business people and HR leaders in all agricultural-related businesses, agricultural associations and societies, commodity organisations, government departments and the financial sector will undoubtedly benefit. Although the summit is primarily focused on the Agri and Food environment, Human Resource Managers from all sectors will benefit greatly from the extensive themes offered by industry leaders from diverse industries.

At the end of the first day, a gala event will be hosted, where guests will be entertained by Dr. Victor and the Rasta Rebels as part of the evening’s procedures.

Please visit www.peritumagri.com for more information.

MORE ABOUT PERITUM AGRI INSTITUTE

Peritum is your portal for obtaining comprehensive solutions for designing and developing a future-proof workforce that will transform the agri sector for a sustainable future.

Peritum is a skills development institute focused on equipping and shaping the people who will take the South African agriculture forward. These people include young farmers interested in acquiring a skills-based agricultural qualification, companies working with or in the agriculture sector, commercial farmers with established businesses and the people they employ, emerging farmers, and everyone involved in farming-related industries.

The PERITUM WAY is a method of continuous learning and improvement for people and organisations. It is the solution for people who enter a specific learning pathway where they continue to gain skills, over the years, to ensure a sustainable career in agriculture. It is also the guideline for organisations that are focused on continuous improvement that will help them grow and adapt to the challenges of tomorrow.

PERITUM AGRI-HR SUMMIT 2019: 21 & 22 Augustus

Die toekoms is nou!

Van Suid-Afrika se top-besigheidsmense, sowel as vier internasionaal-erkende sprekers, sal Bloemfontein in Augustus 2019 besoek om hul kennis te deel met menslike hulpbronbestuurspanne vanoor die land. Die fokus van die kongres val op die werkmag van die toekoms en nuwerwetse mensebestuurspraktyke.

Op 21 en 22 Augustus 2019 bied Peritum Agri Institute die Peritum Agri-HR Summit in die stad aan. Hoog op die agenda is temas soos effektiewe wyses om millenniërs in die werksplek te bestuur; intelligente vergoeding vir die toekoms in landbou en wêreldwye neigings in opleiding-en ontwikkeling- ‘n tema wat kragtig toegelig word deur ‘n spreker van die AERES Universiteit in Europa, internasionale programvennoot van die Peritum Agri Instituut.

Sakeleiers in die bedryf wat as sprekers optree, sal ook fokus op hoe om nuwe talent te lok en ‘talent-onweerstaanbaar’ te word, die belangrikheid van HR Intel en ook die kweek van leiers en ‘n bepaalde leierskapskultuur. Op die tweede dag van die kongres word ‘n dinamiese program vir plaasleiers en boere bekend gestel.

Welbekende sprekers op die kongres sluit Warwick Bloom, Jahni de Villiers, Wandile Sihlobo en dr. Adri Drotskie in, asook bekroonde internasionale gassprekers, Graeme Codrington, Aamir Suleman, Nicky Sheridan en Tim Menger.

Die kongres bied geleentheid om bestuurders, ondernemings en instellings in die agri-waardeketting te betrek by die ontwerp van die toekoms van MHB in landbou. Boere en plaasbestuurders, sakelui en MHB-leiers in alle landbouverwante ondernemings, landbouverenigings en -genootskappe, kommoditeitsorganisasies, staatsdepartemente en die finansiële sektor sal sonder twyfel baat vind.

Hoewel die kongres primêr op die Agri-en Voedsel omgewing toegespits is sal Menslike Hulpbronbestuurders uit alle sektore groot waarde put uit die omvangryke temas wat aangebied word deur vakleiers uit diverse industrieë.
Aan die einde van die eerste dag sal ‘n gala-geleentheid aangebied word, waar gaste vermaak sal word deur Dr. Victor en die Rasta Rebels as deel van die aand se verrigtinge.

Besoek gerus www.peritumagri.com vir meer inligting.

MEER OOR PERITUM AGRI INSTITUTE

Peritum is jou portaal vir die verkryging van omvattende oplossings vir die ontwerp en ontwikkeling van ‘n werksmag wat die agri-sektor sal transformeer vir ‘n volhoubare toekoms.

Peritum is ‘n instituut vir vaardigheidsontwikkeling wat daarop gefokus is om die mense wat die Suid-Afrikaanse landbou vorentoe sal neem, toe te rus en te vorm.

Hierdie mense sluit jong boere in wat belangstel om ‘n vaardigheidsgerigte landboukwalifikasie te verwerf, maatskappye wat met of in die landbousektor werk, kommersiële boere met gevestigde ondernemings en die mense in hulle diens, opkomende boere, en almal wat betrokke is by boerderyverwante bedrywe.

Die PERITUM WAY is ‘n metode waar mense en organisasies deurlopend bly leer en verbeter. Dit is die oplossing vir mense wat ‘n spesifieke leerarea betree waar hulle deur die jare aanhou vaardighede aanleer om ‘n volhoubare loopbaan in landbou te verseker.

Dit is ook die riglyn vir organisasies wat daarop gefokus is om voortdurend te verbeter, wat hulle sal help groei en aanpas by die uitdagings van môre.